Skolas iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumi

Interešu izglītības_audzināšanas un jaunatnes darba izvērtējums skolā 2011_2012_m_g

skolas pašnovērtējuma ziņojums