Mēnesis: 2016. gada novembris

Konkurss “ Es, tu, mēs- kopā Latvijā!”

    Latvijas Republikas gadadienā Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, rosinot piederības sajūtu Latvijai, savam novadam, gatavojoties Latvijas simtgadei, organizē izglītības iestāžu literārās, muzikālās un foto jaunrades konkursu, kas ir gan izstāde, gan laureātu apbalvošanas pasākums- koncerts, gan Talsu novada Izglītības pārvaldes rīkots izglītības iestāžu tikšanās pasākums.

    2016. gadā, Latvijas Republikas 98. gadadienu sagaidot, starpnovadu izglītības iestāžu audzēkņiem jāveido konkursa darbi: ”Manas klases, kolektīva, interešu grupas, apvienības stāsts Latvijai” ar devīzi “Es, tu, mēs- kopā Latvijā!” Šogad īpašās rīkotāju prasības ir- veidot radošos darbus komandā, parādīt prasmi sadarboties.

    Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola jau tradicionāli piedalās literārās un foto jaunrades konkursos. Tā kā šis ir mūsu skolas jubilejas gads, 10.-12. klašu skolēnu radošā komanda prezentēja pašu veidoto filmu- dzejoli  “ Veltījums skolas jubilejā”  konkursa “ Es, tu, mēs- kopā Latvijā!” fināla koncertā. Paldies konkursa fināla laureātu komandai : Krista Prūse un Elizabete Blumbaha(10.c kl.), Maija Vilne, Kristiāna  Ļjamzina un Jēkabs Brāķeris (11.c kl.), Anete Kozure, Artis Prokopčuks, Mario Cinis, Laura Elizabete Bērziņa (12.c kl.)

Rakstu sagatavoja literatūras skolotāja Dace Ignaša

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Tradicionāli novembrī, kad mācību gads sācis ritēt ritmiskāk un iespējams atskatīties uz paveikto, rodas vajadzība arī novērtēt mācību gada sākuma veikumu. Tāpēc, kā katru gadu, 23.novembrī skolā aicinājām skolēnu vecākus uz vecāku kopsapulci.

Liels prieks par to, ka gadiem ejot mūsu skolēnu vecāku attieksme paliek nopietnāka, interese par notiekošo skolā aug un sadarboties varam arvien jaunās formās. Tik kuplu apmeklējumu nebijām gaidījuši, tāpēc izsakām lielu paldies par atbalstu mūsu darbā un durvis vienmēr plaši vērsim kopīgām idejām un darbiem mūsu audzēkņu audzināšanā un skološanā.

Paldies skolas pedagogu vārdā!

Direktores vietniece izglītības jomā Ina Tenberga

   16. novembra rītā skolas skolēni un skolotāji piedalījās pasākumā, kas bija veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai. Pasākums sākās ar kopīgu himnas dziedāšanu. Meitenes lasīja patriotiskus dzejoļus un dziedāja dziesmas.

   Pasākuma turpinājumā vēstures nodarbību vadīja Latvijas Okupācijas muzeja darbinieki un 4. maija Deklarācijas kluba biedrs Arnolds Bērzs.

   Muzeja darbiniece Lita Zemvalde stāstīja par Latvijas Republikas nodibināšanu un neatkarības zaudēšanu, akcentējot trīs Latvijas okupācijas un uzsvēra citus svarīgus vēstures notikumus, kuros bija iesaistīti Latvijas iedzīvotāji.

   A.Bērzs atcerējās notikumus 1980-to gadu beigās Latvijā, stāstīja par dzīvi toreizējā padomju Latvijā, par Tautas Frontes un citu sabiedrisku organizāciju darbību, kuras vēlējās atjaunot Latvijas Republikas neatkarību un par 1990. gada 4. maija notikumu, kurā toreizējie LPSR Augstākās Padomes deputāti nobalsoja par Latvijas Neatkarības atjaunošanu.

   Patīkami, ka skolēni iesaistījās sarunā un mācēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem- kāds notikums varētu notikt konkrētajā gadā, kas ir šis notikums, kāpēc tā notika.

   Ceru, ka pasākumā dzirdētais palīdzēs turpmāk labāk izprast un saprast Latvijas vēstures notikumus.

Rakstu sagatavoja vēstures skolotāja Inta Robalde

Foto no skolas arhīva

Lāčplēša diena

Skolas absolventa Roberta Rēķa godalgotais fotouzņēmums konkursam “Latvijas saulei” (2013)

Novembris ir gada latviskākais mēnesis. Brīdis, kad mēs pieminam kritušos kareivjus cīņās ar bermontiešiem, brīdis, kad godinām mūsu armiju. Katru gadu šajā laikā skolā ir patriotiskāka noskaņa. To rada dažādi rotājumi, pasākumi, bet galvenokārt mēs paši.

Jau novembra sākumā skolā bija jaunieši pie krūtīm piespraustu lentīti ar Latvijas karoga krāsām, jo tuvojas 11. novembris, Lāčplēša diena.

Mūsu skolā ik gadu šai dienā notiek piemiņas pasākums. No rīta  skolēni un skolotāji pulcējas skolas pagalmā, lai  no svecīšu gaismām  izveidotu ausekli, kas veltīts tumsas un pazemes spēku atvairīšanai, bet svētkos to veltām brīvības noturēšanai.

Pēc svētku uzrunas iededzām sveci un padevām no rokas rokā, vēlot viens otram izdošanos, izturību, saticību un citus stiprus vārdus.

Vakarā  devāmies lāpu gājienā līdz brīvības cīnītāju piemiņai veidotajam piemineklim “Koklētājs”.

 

Tradicionālā 10.klašu pēcpusdiena arī šogad

   Katru gadu mūsu skolā notiek 10.klases iesvētīšana vidusskolnieku kārtā.

   Šogad iesvētīšana sakrita ar skolēnu sacensībām ”Jautrie starti 10.klasei”, kurus organizē skolotāji dabaszinības virzienā – Inessa Tarasova (fizika), Sandra Eisaka (ģeogrāfija), Alvīne Vahšteine (bioloģija), Ligita Boginska (matemātika) un Anita Rūtenberga (informātika). Sacensības mērķis-rosināt skolēnos interesi par dabaszinātnēm un matemātiku. Mūsu audzēkņi piecās stacijās pildīja visdažādākos uzdevumus: atbildēja uz jautājumiem, fiksēja novērojumu rezultātus, meklēja sakarības, mēģināja atpazīt dažādas mērierīces, praktiski aprēķināt ķermeņu tilpumu; atpazīt pēc fotogrāfijām slavenus objektus, dabas veidojumus un noteikt, kurā valstī tie atrodas; pēc koordinātēm noteikt valstu galvaspilsētas; atpazīt brīdinājuma zīmes; iegūt destilētu ūdeni; risināja atjautības uzdevumus, kuru pamatā bija loģiskā domāšana.

   Komandām tika piešķirtas godalgotas vietas. 1.vietu ieguva komanda- Samanta Dambe (10.a), Sigita Mortukāne (10.a) un Toms Alsbergs (10.c) ar rezultātu 54 punkti (no max 74). 2.vietu ieguva komanda – Sintija Kārklevalka (10.a), Katrīna Kamma (10.c), Miks Ozolnieks (10.c) un Elvis Dravnieks (10.c) ar rezultātu 27,5 punkti.

   Skolēni-sacensību dalībnieki- labi novērtēja organizētās aktivitātes, atzīmēja to vērtīgumu un aizrautību.

   Skolotāji pateicas visiem skolēniem par piedalīšanos pasākumā, kā arī aicina turpināt pilnveidot pētnieciskās prasmes un iemaņas dabaszinību un matemātikas stundās.

Rakstu sagatavoja skolotāja Inessa Tarasova

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolai – 45

   4. novembrī tika nosvinēta skolas dzimšanas diena. Pasākumu vadīja audzēkņi Maija Vilne (11.c) un Mario Cinis (12.c). Ar muzikālajiem priekšnesumiem klātesošos priecēja 2010.gada skolas absolvents Miķelis Ābols un 2013.gada absolvente Agnese Apse.

   Skolas direktore Ineta Pugoviča svinīgajā uzrunā minēja divus skaitļus 70 un 45. Vakara skola kā strādnieku skola ar savu apmācību sistēmu darbojās jau no 1946.gada filiāļu veidā, bet skola kā atsevišķa izglītības iestāde svinēja 45 gadu jubileju. Direktore minēja, ka ēkas vēsturiskais gariņš rūpējas par ēkas iemītniekiem un sniedz labas sajūtas ikvienam – darbiniekiem, audzēkņiem un viesiem. Mūsu “saknes”- bijušie pedagogi, kuri iesākuši strādāt šajā sistēmā, nodevuši mums darba stafetes kociņu, lai mācību process turpinātu balstīties uz abpusēju sadarbību, cieņu un radošajos meklējumos rastu risinājumus daudzveidībai – kā mācīt mācīties.

   Labus vārdus un vēlējumus teica Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps un vadītāja vietniece Vineta Ozola, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos Daiga Feldmane. Saviesīgajā daļā pedagogi kavējās atmiņās atceroties un skatoties aizgājušo gadu pasākumus un notikumus fotoattēlos. Pasākuma gaitā radās doma, ka skolas 50 gadu jubileja (2021.gadā) jāsvin kopā ar vidusskolas absolventiem.

Rakstu sagatavoja skolotāja Anita Rūtenberga