Mēnesis: 2013. gada februāris

21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena

Starptautiskā dzimtās valodas dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidības saglabāšanai pasaulē, kā arī sekmēt dzimtās valodas lietojumu un vairot apziņu, ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Šajā dienā īsteno dažādas akcijas un koordinē dažādas aktivitātes –diskusijas sabiedrībā par dzimtās valodas jautājumiem, par valodas prasmes nozīmi, par izkoptas valodas nozīmi, par cieņu pret savu un citu valodām. Latvijā Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē kopš 2005. gada. Vairāk informācijas http://skolas.unesco.lv/lv/dzimtas-valodas-diena/
Mūsu skolā latviešu valodas skolotājas Aija Grīvane un Dace Ignaša 20.februārī aicināja 7.-12.klašu skolēnus uz tematisku diskusiju “Vai labus darbus darīt ir moderni?”, par pamatu diskusijai ņemot Rūdolfa Blaumaņa pasaku “Velniņi”. Skolēni grupās veidoja radošas prezentācijas, strādāja ar pasakas fragmentiem, diskutēja un apmainījās ar viedokļiem par to, vai mūsdienās labie darbi jauniešu vidū ir aktuāli, vai tie vispār ir moderni.
Skolēni dažādos uzdevumos apstiprināja labo darbu vērtību: piepildīja un dāvināja “Dāvanu maisu” ar vēlējumiem; aptaujāja grupu biedrus un ieguva atziņu, ka jaunieši arī mūsdienās grib darīt labus darbus un saprot labo darbu nozīmi; moderni muzicēja repa stilā un atveidoja pasakas velniņus un viņu nedarbus.
Noslēgumā skolēni secināja, ka labie darbi ir un būs nepieciešami ikviena cilvēka dvēselei, dvēseles mieram un cilvēka labai pašsajūtai ikdienā.
Manuprāt, Dzimtās valodas nedēļa ir būtiska jauniešiem, skolai, valstij, lai saglabātu savas tautas un savas personības individuālo identitāti, lai mācītu jauniešus vērtēt savu personīgo ieguldījumu dzimtās valodas, sevis un savas tuvākās apkārtnes pilnveidošanā, mīlestībā pret zemi, cieņā pret valsti un cilvēci kopumā. Jaunieši ir atvērti jaunām idejām un vēlas kopt savu dzimto valodu. Ar šo atziņu noslēdzām dalību UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Starptautiskās dzimtās valodas dienu pasākumos Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā.

Paldies par atsaucību skolēniem un skolotājām!
Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Ina Tenberga

   

Mūsu skolēni vokālistu konkursā “NOTS 2013”

2013. gada 2. februārī Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā norisinājās jauno vokālistu konkurss “NOTS 2013”. Mūsu skolu pārstāvēja – Lolita Maļinovska, Liāna Zeltiņa, Artūrs Veliks un Artūrs Jankevics. Konkursa “Nots 2013”

finālā iekļuva Artūrs Veliks un Artūrs Jankevics, kuri uzstājās 22. martā Jauniešu dienā “Kopā esam, darām, varam”, Pasākums noritēja jautrā un atraktīvā gaisotnē, un to noslēdza grupas „PeR” muzikālais sniegums un ballītes jautrību uzturētājs DJ Toms Grēviņš. Sagatavoja D.Pretice

Projektu nedēļa 2013

Skolā no 4.-7.februārim norisa projektu nedēļa. Gatavojoties Latvijas 95. gadadienai, svētku gaidas un patriotisms kļuva par projektu nedēļas moto.

Projektu nedēļas radošuma diena, kurā piedalījās 7 – 9 klašu skolēni, tika piepildīta ar runām un darbiem, kas virza uz tautas kultūras mantojuma un jaunu darba iemaņu apgūšanu.
Skolotāja D. Ondrupe atgādināja, ka nozīmīga dzimšanas diena- 95 gadi, šogad mūsu Dzimtenei, kura mums ir kā māte, rudenī svinēsim šo gadadienu un būtu lieliski, ja šodienas veikums būtu pirmais sveiciens Latvijai, lielajā dienā.
Visiem zināms, ka
Saulīt’ silta, māmiņ’ jauka,-
Abas vienu labumiņ’,
No saulītes silti rīti,
No māmiņas mīļi vārdi.
Miniet mīklu! Zelta kamols pār kalnu veļas!
Atbildē ir tēma  visai dienai-SAULE!
Pēc atgādinājuma par to, kas latviešiem ir saule- debesu saimniece, dzīvības nodrošinātāja, sildītāja un žēlotāja, vārds tika dots māksliniekam un pedagogam Andrim Vikainim, kurš stāstīja un rādīja saules attēlojuma simbolus un zīmes.
Kad tika parādīts un pastāstīts, kā varētu sauli iztēloties un attēlot- atveidot šo tēlu izmantojot papīra plastiskās iespējas, visi projekta dalībnieki sāka darboties, lai radītu savu sauli- vienīgo un īpašo. Dažiem tā ir sārta saulīte, dažiem tā ir apaļa, dažiem kantaina,- katram sava. Visu paveikto izvietojām apskatei un savstarpējai izvērtēšanai. Mūsu guvums- jaunas idejas un prasmes, iemaņas darbā ar papīru, kā arī –pārdomas par savu piederību saules apmirdzētai Latvijai.

Sagatavoja: D.Ondrupe

7.februāris skolā bija patriotisma diena. Tā sākās ar filmas „Rīgas sargi” noskatīšanos un beidzās ar hokeja spēles „Latvija- Lielbritānija” apmeklējumu.
Filmas skatīšanos ievadīja skolotāja Una Grīnberga, rosinot skolēnus uz diskusiju „Kas ir patriotisms?” Ko nozīmē šis vārds, kā to izprot jaunieši mūsdienās- patriotisms sākas no katra paša cilvēka, no viņa attieksmes pret dzimto valodu, tās kopšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, no tradīcijām un to pārmantošanu. No savas dzimtās sētas, nama, skolas, pilsētas, valsts. No tā, ka atstājam aiz sevis sakoptu vidi, ko mantos nākamās paaudzes.
Arī filma „Rīgas sargi” ir filma par patriotisma pārbaudījumu latviešu tautai tūlīt pēc Latvijas valsts izveides 1919. gadā, par skaidru un tīru mērķi- redzēt brīvu savu zemi. Bet no vēsturiskā viedokļa filmā vairākas epizodes neatbilst vēsturiskajiem faktiem. To savā uzrunā akcentēja skolotāja Grīnberga, vēlot labu skatīšanos un uzvaru Latvijas komandai hokeja spēlē.

Sagatavoja: I. Robalde

Projektu nedēļas ietvaros 6.februārī Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā notika  Karjeras diena. Tās mērķis bija iesaistīt skolēnus karjeras plānošanā, veicot praktiskās nodarbības, meklējot informāciju, izmantojot IT. Aktīvi darbojās  7.c, 8.c, 8.d, 9.c, 10.c, 11.c, 12.c klases skolēni kopā ar savām klases audzinātājām. Dienas kārību plānoja skolotāja A.Rūtenberga. Sākumā klašu audzinātāji tika sagatavoti strādāt ar metodiskajiem materiāliem. Tika rakstīts CV, arī Eiropas CV, kur skolotāja I.Robalde rosināja izmantot materiālu par valodu prasmju apguves līmeņiem, tika rakstīti iesniegumi un motivācijas vēstules darba devējiem. Sevis izpētē tika izmantoti testi no portāla www.prakse.lv. Iegūtie rezultāti tika nosūtīti elektroniski klases audzinātājām, lai iegūtos datus pārrunātu klasēs. Pētītas tika pieprasītākās profesijas Latvijā. Katra klase izspēlēja darba interviju un veica SVID analīzi par pieprasītākām profesijām. Rezultātā katra klase prezentēja vienu- pieprasītāko profesiju, akcentējot mācību priekšmetus, kurus nepieciešams mācīties padziļināti, lai apgūtu profesiju (piemēram, bankas speciālists, datorspeciālists, būvinženieris, farmaceits u.c.). Karjeras diena noslēdzās ar izvērtējuma anketas aizpildīšanu.
Skolēnu ieteikumi: vēl gribētu šādus pasākumus; drošāk prezentēt; vairāk darboties kopā – būt vienotiem, kā to darīja 12.c klase; interesanti; ieguvums sev- sevis izpēte.

Sagatavoja: A.Rūtenberga

Projektu nedēļa 2013