Mēnesis: 2012. gada septembris

Ekskursija uz Ziemeļkurzemes reģionālo lauksaimniecības pārvaldi

 

Valsts kanceleja sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām organizēja Atvērto durvju dienu.
28. septembrī skolēnu grupa no 11.c un 12.c klases kopā ar savām klases audzinātājām D.Pretici un D.Ignašu, skolotāju A.Rūtenbergu devās uz Ziemeļkurzemes reģionālo lauksaimniecības pārvaldi Dundagas ielā 4. Mūs sagaidīja jaunizbūvētās, mājīgās telpās pārvaldes vadītāja J.Kļava un pārvaldes vadītājas vietnieks M. Jansons. Noklausījāmies un noskatījāmies jauku prezentāciju par pārvaldes darbu, tās darbiniekiem un ārpus darba aktivitātēm. Skolēniem tika dots uzdevums – uzmanīgi ieklausīties, veikt pierakstus, lai pēc tam sekmīgi iegūto informāciju izmantotu ekonomikas, ģeogrāfijas stundās.
Pēc tam sadalījāmies divās grupās un mūsu gidu, pārvaldes vadītājas un viņas vietnieka pavadībā devāmies iepazīties ar pārvaldes darbu uz vietas pārvaldē. Ieguvām informāciju gan par projektu pieteikumiem, gan to finansiālo atbalstīšanu, gan lauku atbalsta aktualitātēm, gan jaunām tehnoloģijām, izglītības nepieciešamību. Turpināt mācīties- vairākkārtīgi akcentēja pārvaldes vadītāja J.Kļava. Tika piedāvāta iespēja braukt uz vietas un skatīties, kā tiek izvērtēti projekti, bet piedāvājumu nolēmām izmantot citreiz.

Raksta autore: A.Rūtenberga
Foto: M. Jansons

Dzejas dienas

     

 Septembris – dzejas mēnesis. Ar tādu devīzi mūsu skolā notika dzejas dienām veltīts pasākums – teatralizēts uzvedums („ A.Čaks” ). Afiša aicinājā „ uz tikšanos ar dzejnieku A. Čaku skolas zālē” , un patiesi, ieņemot vietas skatītāju krēslos, redzējām laternu stabu un soliņu parkā, uz galda tasēs kūpēja tēja, tālumā vientuļš mirdzēja logs, uz klavierēm svinīgā svečturī dega sveces, šķita – tūlīt ienāks pats rakstnieks. Skatītājiem nenācās vilties – slavenās dziesmas „ Atzīšanās” smeldzīgajā noskaņā zālē ienāca gan Čaka dzeja, gan biogrāfijas detaļas, gan noskaņa, gan pats Dzejnieks un viņa Mūzas mūsu pašu jauno mākslnieku Artūra Jankevica, Lolitas Maļinovskas, Kristīnes Šulces, Elīnas Žerbas, Sintijas Krūzes izpildījumā. Klausoties dzejas fragmentos, Čaka biogrāfijas pētnieku teiktajā, dziesmās ar Čaka vārdiem, skatītāji emocionāli tika iesaistīti īpašajā A.Čaka dzejas pasaulē, kurā tik dzīvi un spilgti ir iezīmēta pretrunīgā saistība – mākslieks un viņa radītais.

Milzīgs paldies skolas pašpārvaldei un skolotājai Daigai par šo uzdrošināšanos likt mums aizdomāties:

„ Ko viņš gribēja ar to sacīt?
Viņš gribēja sacīt,
Ka vajag būt blēžiem,
Vajag izlikties tā kā viņš,
Ka esi nomiris.

Bet – palikt.
Kā jasmīnu smaržai
Iekļūt cilvēku dvēselē
Pa kādu spraugu
Un mūžīgi palikt.”                  

 ( O.Vācietis  „ Čaks.II ” )

Raksta autore- skolotāja D.Ignaša

Mācību ekskursija uz Ziemeļkurzemes mežniecību

28.septembrī 10.c klases audzēkņi kopā ar skolotājām A.Jansoni, S.Krūmiņu un A.Vahšteini devāmies mācību ekskursijā uz Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecību. Ekskursija sākās ar virsmežniecības telpu apskati. Iestādes pārstāvis laipni izrādīja darba telpas, kuras glabā unikālas mednieku trofejas, ir labi aprīkotas ar visu darbam nepieciešamo. Sākās saruna par mežizstrādi un to apsaimniekošanu. Mums bija daudz jautājumu par to, kā likumīgi tikt pie malkas kravas. Iepazināmies ar virsmežzini Andri Petrusu, īsto sava aroda pratēju, kaislīgu mednieku un lielākās lūša žokļu trofejas īpašnieku. Devāmies uz mežu! Ekskursijas

laikā apskatījām trīs dažādas apskates vietas. Kā pirmo skatījām alkšņu audzi, kurā privātais īpašnieks bija veicis krājas kopšanas cirti. Kāpēc mežs ir jākopj? Mežaudzes kopšana veicama, lai uzlabotu paliekošo koku augšanas apstākļus un īsākā laika posmā panāktu lielāku koksnes krājas pieaugumu. Mūsu saruna turpinājās nākamajā meža pieturvietā, kur vērojām nekoptu priežu jaunaudzi. Lūk, tādai mazai priedītei jāaug 101-120 gadi, lai to varētu izmantot par vērtīgu kokmateriālu. Par visām nelaimēm, kas var apdraudēt mežaudzes (kaitēkļi, dzīvnieki, vētras u.c.), Andris Petruss paspilgtināja ar neparastiem atgadījumiem un mednieku stāstiem iz dzīves. Un kā pēdējā pieturvieta bija apmēram 9 gadus augusi priežu audze. Mācījāmies noteikt koku vecumu, iepazīties ar vērtīgākajām koku sugām mūsu mežos, mežu aizsardzību, uzvedības noteikumiem mežos un vēl daudziem interesantiem jautājumiem. Mēs bijām informācijas pārbagāti visos mācību priekšmetos: ekonomikā, bioloģijā, ģeogrāfijā, ķīmijā, matemātikā utt. Paldies mūsu erudītajam ekskursijas vadītājam Andrim Petrusam

Raksta autore- bioloģijas un ķīmijas skolotāja Alvīne Vahšteine

Saliedējas klases kolektīvs

18.septembrī  11.b klase kopā ar klases audzinātāju Anitu nolēma doties ekskursijā. Mums paveicās! Bija jauka, saulaina diena.  Klase veica dažāda veida uzdevumus, kas vērsti uz komandas saliedēšanu, draudzīgumu un sadarbību, kā arī aizbēgšanu no ikdienas rutīnas. Bija uzdevumi, kuru izpildei vajadzēja ilgāku laiku, lai izdomātu kopīgu stratēģiju. Rezultātā kopīgi darbojoties, palīdzot viens otram, uzlabojās savstarpējā komunikācija, uzticēšanās, sapratne, kā arī tika meklēti risinājumi kā izkļūt no situācijām.  Galvenā atziņa- guvām pozitīvo enerģiju un pārliecību par savām un klases kā komandas spējām. Noslēgumā cepām desiņas un pārrunājam iespaidus. Radās idejas jauniem,  kopīgiem pasākumiem.
Skolēnu atsauksmes:

  • Ekskursija bija lietderīga un interesanta, bija  iespēja iejusties komandas saliedēšanas gaitā un atmosfērā ar savu klasi. ( Sabīne D.)
  • Vislabāk man patika lēciens, bet melnā siena, likās pat neiespējama.
  • Visslābākais, kas bijis skolā kopā ar klasi. ( Kristaps Š.)
  • Tas bija vajadzīgs, lai satuvinātu mūsu klasi. Ieguvēji ir tie, kas bija, jo bija iespējas iepazīt vienam otru. ( Sabīne P.)
  • Ekskursija bija interesanta, lika klasei būt vienotai un atbalstīt vienai otru. ( Vladislavs S.)
  • Visas aktivitātes lieliski der, lai saliedētu kolektīvu, lai mācītos strādāt komandā, lai pārvarētu sevi un uzticētos komandas biedram, kas mums tiešām ir jāmācās! ( Sintija )
  • Bija iesaistīts katrs no mums. Mēs iepazinām cits citu labāk, jo nācās kontaktēties katram ar katru.(Sabīne P.)

Raksta autore skolotāja Anita Rūtenberga